Pracownik, którego właśnie zatrudniliśmy, przepracował w ramach stosunku pracy cztery miesiące. Było to jednak w 2003 roku. Od tamtej pory nie pracował. Jak udzielić mu urlopu wypoczynkowego: na nowych czy starych zasadach?
Pracownik ten w zakresie nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego podlegać będzie wciąż starym zasadom. Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 153 k.p. pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Pracownik, o którym mowa w pytaniu, nie podejmuje pracy po raz pierwszy w życiu, bowiem pracował już w roku 2003. Jego staż pracy nie uprawniał go jednakże do nabycia prawa do urlopu w tamtym czasie.
Poprzednio obowiązujący art. 153 k.p. rozróżniał nabycie prawa do pierwszego urlopu i do kolejnego urlopu wypoczynkowego. Prawo do pierwszego urlopu pracownik nabywał dwuetapowo. Z upływem pierwszych sześciu miesięcy pracy pracownik nabywał to prawo w wymiarze połowy wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Z upływem roku przysługiwało mu prawo do pozostałej części urlopu. Prawo do kolejnego urlopu pracownik nabywał w każdym kolejnym roku kalendarzowym, czyli z dniem 1 stycznia. Rozwiązanie to było krytykowane jako niesprawiedliwe i prowadzące do nierównego traktowania pracowników, ponieważ w pierwszych dwóch latach pracy faktyczny wymiar urlopu pracownika zależał w dużej mierze od miesiąca, w którym zainteresowany rozpoczął zatrudnienie.
Ten schemat nabycia prawa do urlopu został zmieniony wraz z nowelizacją kodeksu pracy ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2004 r. (ustawa z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. nr 213, poz. 2081). Od tego dnia pracownik rozpoczynający pracę nabywa prawo do urlopu po przepracowaniu pełnego miesiąca w wymiarze 1/12. Prawo do kolejnych urlopów nabywa natomiast w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Przepis ten nie dotyczy jednak osób, które przed nowelizacją podjęły zatrudnienie, lecz nie nabyły prawa do tak zwanego kolejnego urlopu. Ich sytuację reguluje art. 18 ustawy nowelizującej kodeks pracy (przepis przejściowy). Zgodnie z jego treścią do osób, które do 1 stycznie 2004 r. nie nabyły jeszcze prawa do kolejnego urlopu, należy stosować art. 153 k.p. w dotychczasowym brzmieniu aż do czasu, kiedy prawo do kolejnego urlopu nabędą. Wówczas ich sytuacja prawna będzie regulowana już przez nowe przepisy.