Po zmianie właściciela firmy pracownik postanowił skorzystać z specjalnego trybu rozwiązania stosunku pracy (za siedmiodniowym uprzedzeniem). Czy takie rozwiązanie umowy uprawnia do nabycia odprawy pieniężnej, o której mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych?
W terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy (art. 231 par. 4 k.p.). Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
Ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych), stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmie określoną w ustawie liczbę pracowników. Art. 8 ustawy wskazuje przesłanki, od których istnienia zależy przyznanie zwalnianemu pracownikowi odprawy pieniężnej.