W uzgodnieniach społecznych znajduje się projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz tryb dokonywania ich zwrotu. Ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Możliwość takiej refundacji zakłada nowelizacja ustawy z 26 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94, poz. 651). Zgodnie z nią spółdzielnia będzie mogła wystąpić do starosty z wnioskiem o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe za osobę zatrudnioną na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Pełna refundacja ma obejmować składki za 24 miesiące zatrudnienia. Natomiast przez kolejne 12 miesięcy ma to być 50 proc wysokości składek. Środki na ten cel będą pochodzić z Funduszu Pracy.

– Taka pomoc jest bardzo potrzebna, zwłaszcza, dgy spółdzielnia rozpoczyna swoją działalność i ma ograniczone możliwości finansowe – mówi Mikołaj Gurdała ze Stowarzyszenia Ja-Ty-My, które pomaga w tworzeniu spółdzielni.

Rozporządzenie określa wzór wniosku, który zawiera podstawowe dane o spółdzielni socjalnej i dane rozliczeniowe osób w niej zatrudnionych. Ponadto do wniosku trzeba dołączyć kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek oraz kopie imiennych raportów miesięcznych, czyli druki ZUS RCA za osoby objęte wnioskiem.