Projekt został przekazany do konsultacji. Zacznie obowiązywać po siedmiu dniach od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Resort nauki proponuje, żeby stanowisko wicedyrektora przedszkola, szkoły i innych placówek oświatowych będzie mógł zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany. Do zajmowania takiego stanowiska wystarczy trzyletni staż pracy w szkole.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie wskazuje, z jakim stopniem awansu zawodowego nauczyciel może zajmować stanowisko wicedyrektora szkoły. Do jego objęcia wymagany jest jednak co najmniej czteroletni staż w oświacie. W przypadku stanowiska dyrektora wciąż będą o nie mogli się ubiegać wyłącznie nauczyciele z dwoma najwyższymi stopniami awansu zawodowego (mianowanego lub dyplomowanego).

– Popieramy takie rozwiązanie, bo o wyborze zastępcy dyrektora powinny decydować kompetencje nauczyciela, a nie jego status zawodowy – mówi Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Jej zdaniem bardzo często nauczyciele o najwyższych stopniach awansu nie mają odpowiednich kompetencji do zajmowania stanowisk kierowniczych. Z tymi argumentami nie zgadza się jednak Andrzej Antolak z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Podkreśla, że dyrektor szkoły ma m.in. za zadanie pomagać nauczycielom w wykonywaniu ich obowiązków i przeprowadzać ocenę ich pracy.