Pracownik podpisał z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Czy w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę taka umowa nadal wiąże pracownika?
Kodeks pracy przewiduje dwa typy umów o zakazie konkurencji: w trakcie trwania stosunku pracy lub po ustaniu zatrudnienia. W razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę przyjmuje się, że nadal będzie obowiązywać pracownika umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, z tym że jej drugą stroną stanie się z mocy prawa nowy pracodawca. Jeśli zaś chodzi o umowę o zakazie konkurencji wiążącą po ustaniu stosunku pracy, to kwestia ta nie jest jednoznaczna. Zgodnie z art. 231 k.p. w razie przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Powstaje zagadnienie, czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest częścią istniejącego stosunku pracy, objętego tak jak umowa o pracę automatycznym, dokonującym się z mocy prawa, przejściem na nowy podmiot. Innymi słowy, należy rozstrzygnąć, czy jest ona umową o charakterze prawno-pracowniczym, czy też umową cywilnoprawną. Za przyznaniem tejże umowie charakteru cywilnoprawnego przemawia fakt, iż wchodzi ona w życie od momentu, kiedy jej strony przestaje wiązać stosunek pracy i tracą one swój prawno-pracowniczy status. Przychylam się jednak do prezentowanych w literaturze prawniczej opinii, iż umowa ta ma charakter mieszany. Uważam, że charakter tej umowy jak również jej cel nie pozwalają na całkowite jej oderwanie od stosunku pracy. Stronami umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy są pracodawca i pracownik. Jej źródłem są przepisy kodeksu pracy i może być zawarta tylko w czasie, kiedy stosunek pracy jeszcze trwa.
Gdyby przyjąć, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ma charakter cywilnoprawny, to przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę wymagałoby jej przeniesienia poprzez trójstronne porozumienie pomiędzy pracownikiem a dotychczasowym i nowym pracodawcą. Jeśli do takiego porozumienia by nie doszło, to umowa obowiązywałaby nadal pomiędzy pracownikiem a dotychczasowym pracodawcą. Mogłoby wówczas dojść do sytuacji, w której poprzedni pracodawca nie wiedziałby nawet, kiedy stosunek pracy jego byłego pracownika się rozwiązał i od kiedy byłby zobowiązany do wypłacania odszkodowania. Ponadto treść zakazu konkurencji w czasie może się zmieniać tak, jak zmienia się profil prowadzonej działalności. Pracownik pracujący u nowego pracodawcy nie ma możliwości śledzenia, czym zajmuje się jego poprzedni pracodawca.