W październiku ubiegłego roku weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jej celem jest udzielenie finansowego wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej na skutek bezskuteczności egzekucji alimentów od osób zobowiązanych do ich płacenia.

Wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego (FA) przysługuje osobom uprawnionym do alimentów zasądzonych od rodzica, na podstawie tytułu wykonawczego (zasądzenie alimentów przez sąd lub zawarcie ugody przed sądem lub mediatorem) w przypadku bezskuteczności egzekucji. Oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów.

Uprawnione są osoby do ukończenia 18. roku życia, a gdy kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, mogą otrzymywać wsparcie nawet do ukończenia 25 lat. Co więcej w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia przysługują bezterminowo, bez względu na wiek dziecka.

Świadczenie z FA przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale także cudzoziemcom. Dotyczy to tych cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, mających statut rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Egzekucja alimentacyjna odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego, prowadzona jest przez komornika sądowego, według właściwości dłużnika albo wierzyciela alimentacyjnego. Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się też niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, który przebywa poza Polską, w szczególności z powodu:

● braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, tj. wszczęcie lub prowadzenie egzekucji jest niemożliwe, gdyż w miejscu zamieszkania dłużnika nie ma podstaw prawnych do podjęcia czynności egzekucyjnych wobec dłużnika,

● braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

PRZYKŁAD: BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI ZZA GRANICY

Jeżeli matka dziecka uprawnionego do alimentów stara się je wyegzekwować od osoby zobowiązanej i przebywającej na terenie państwa, z którym Polska nie posiada podpisanej umowy międzynarodowej, dotyczącej pomocy prawnej w egzekucji alimentów zza granicy lub matka nie jest w stanie wskazać miejsca zamieszkania za granicą osoby zobowiązanej do alimentacji, powstaje sytuacja braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika. W takim przypadku osoba uprawniona do alimentów będzie mogła uzyskać świadczenie z FA.

Ważne!

Pomoc z FA przysługuje dzieciom wychowywanym przez samotnych rodziców, jak i tym, które wychowują się w pełnych rodzinach

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Ile można otrzymać, ile wynosi dopuszczalny dochód i gdzie złożyć wniosek
- Co powinien zawierać wniosek składany w gminie
- Kto nie otrzyma świadczenia i kiedy gmina może zmienić decyzję o wypłacie