MSWiA zapowiada uszczelnienie systemu orzekania o rentach inwalidzkich. Zwiększoną emeryturę otrzymają tylko policjanci niezdolni do służby z powodu wypadku lub choroby zawodowej. Po 1 stycznia 2011 r. renty inwalidzkie będą przyznawane nowym policjantom na okres sześciu miesięcy.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji gen. Adam Rapacki zapowiada zmiany w systemie orzekania o policyjnych rentach inwalidzkich. Obecnie funkcjonariusz policji, straży granicznej czy strażak może przejść na rentę, jeśli wypadek lub choroba mają związek ze służbą.
– W praktyce zdarza się, że pomimo posiadanego prawa do renty osoby takie są zdolne do pracy. Chociaż otrzymują podwyższoną emeryturę z tytułu stwierdzonej choroby, pracują np. w firmach ochroniarskich – mówi gen. Adam Rapacki.
Zapowiada, że planowana reforma emerytalna będzie polegać na wprowadzeniu takich regulacji, które uszczelnią system.
– Prawo do renty pozwalające na dodatkowe zwiększenie świadczenia emerytalnego będzie przyznawane wyłącznie funkcjonariuszom, którzy są niezdolni do dalszej pracy wskutek wypadku czy choroby zawodowej mającej bezpośredni związek ze służbą. Myślę, że to uczciwe i racjonalne rozwiązanie – dodaje gen. Adam Rapacki.

Ochroniarz z rentą

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, inwalidą jest funkcjonariusz zwolniony ze służby, który został uznany za niezdolnego do pełnienia służby wskutek długiego i długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. Orzekając o inwalidztwie, komisja przyznaje takiemu policjantowi jedną z trzech grup inwalidzkich. Od kilku lat liczba osób pobierających renty inwalidzkie niewiele się zmieniła. W 2000 roku świadczenia takie otrzymywało 15,2 tys. osób, a pod koniec pierwszego półrocza takich osób było 14,4 tys. Natomiast nieznacznie zmniejsza się liczba nowo przyznanych rent. Najwięcej takich świadczeń (717 osób) przyznano w 2001 roku.
Osoby otrzymujące renty mogą być kontrolowane. Według danych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, tylko w tym roku na badania lekarskie zostanie skierowanych 8476 osób otrzymujących policyjne renty inwalidzkie. Jak wyjaśnia Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy MSWiA, pierwsze badanie kontrolne inwalidy przeprowadza się po upływie trzech lat od wydania orzeczenia o inwalidztwie, a następne nie rzadziej niż co pięć lat. Jednocześnie zwraca uwagę, że nie przeprowadza się badań kontrolnych inwalidów po ukończeniu przez kobiety 55 lat życia, a przez mężczyzn 60 lat życia lub gdy inwalidztwo trwa nieprzerwanie dłużej niż dziesięć lat.Dodatek do renty

Osoby otrzymujące renty inwalidzkie otrzymują świadczenia, których wysokość zależy od przyznanej grupy inwalidzkiej. W przypadku I grupy, wynosi ono 80 proc. podstawy wymiaru, II grupy – 70 proc., a III grupy – 40 proc. podstawy wymiaru liczonej z ostatniego miesiąca służby. Jednocześnie renta inwalidzka jest zwiększana o kolejne 10 proc. Dodatkowo policjanci, którzy nabyli prawo do emerytury, a równocześnie komisja lekarska przyznała im prawo do renty, otrzymują świadczenie wyższe o 15 proc.
– Właśnie ta możliwość zwiększania emerytury osób, które uległy wypadkowi lub zachorowały w czasie służby, wywołuje największe kontrowersje. Strona rządowa domaga się zmiany zasad orzekania o rentach inwalidzkich, aby ograniczyć liczbę takich osób – mówi Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Nowe zasady

Zapowiadana przez rząd reforma systemu emerytalnego funkcjonariuszy zakłada także zmianę zasad przyznawania rent inwalidzkich. Zgodnie z przygotowanym przez MSWiA projektem ustawy o emeryturach i rentach funkcjonariuszy, nowe zasady przyznawania rent będą dotyczyć wyłącznie funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po 31 grudnia 2010 r. Prawo do renty inwalidzkiej będą mieć funkcjonariusze, którzy będą niezdolni do służby z powodu wypadku lub choroby mającej związek ze służbą. Nie będzie już jednak grup inwalidzkich. Funkcjonariusze będą mogli otrzymywać renty stałe lub okresowe. W przypadku tego ostatniego świadczenia, renciści będą badani przez komisje lekarskie co sześć miesięcy. Renta okresowa będzie mogła być przyznana maksymalnie na 60 miesięcy. Jej wysokość będzie wynosić 70 proc. podstawy wymiaru liczonej z 1/12 uposażenia rocznego. Natomiast w przypadku osób niezdolnych do służby ze znacznym ograniczeniem możliwości zarobkowania, świadczenie takie wyniesie 80 proc. podstawy wymiaru.
– W czasie negocjacji rząd się zgodził, aby policjanci otrzymujący renty inwalidzkie mogli otrzymywać dodatkowe 10 proc., o ile niezdolność do służby ma związek z wykonywaną pracą w Policji – mówi Antoni Duda.
Jednocześnie zwraca uwagę, że związki zawodowe nie zgodzą się na to, aby funkcjonariusze nabywający prawo do renty inwalidzkiej byli tak samo traktowani jak pracownicy firm cywilnych.
– Kandydaci na policjantów muszą spełniać bardzo wysokie wymagania. Nie może więc być tak, aby funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, był tak samo traktowany jako pracownik – dodaje Antoni Duda.
2,4 tys. zł wynosi przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe