Pracownik uważa, że rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów. Odwołał się do sądu. Czy powinien zażądać sprostowania świadectwa pracy?
Zgodnie z art. 97 par. 1 k.p. pracodawca jest obowiązany w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jeśli pracownik nie zgadza się z jego treścią, może w terminie siedmiu dni od jego otrzymania wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie. W razie nieuwzględnienia wniosku przysługuje mu w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania do sądu pracy.
Pracownik może żądać sprostowania świadectwa, gdy zawiera błędne informacje, np. o urlopie wypoczynkowym wykorzystanym w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Podstawą żądania sprostowania nie może być natomiast kwestionowanie faktów, a takim jest rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia.
W przypadku gdy doszło do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a pracownik uważa, że nastąpiło ono z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów w tym trybie, powinien odwołać się od decyzji pracodawcy do sądu pracy. Podkreślić trzeba, że rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika jest skuteczne bez względu na to, czy zostało dokonane zgodnie z przepisami o rozwiązywaniu umów w tym trybie. Dopiero prawomocny wyrok sądu pracy stwierdzający, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów będzie stanowił podstawę do zmiany świadectwa pracy. W tym przypadku zgodnie z art. 97 par. 3 k.p. pracodawca będzie zobowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Zgodnie z jego par. 5 ust. 4 pracodawca musi wydać pracownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, nowe świadectwo pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, powołując się na art. 97 par. 3 k.p.