Regulamin korzystania ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) nie może różnicować dostępu oraz wysokości dofinansowania wypoczynku dla poszczególnych, niepełnosprawnych pracowników. Jeżeli nie przemawiają za tym względy wynikające z rodzaju lub stopnia niepełnosprawności, osoby zajmujące różne stanowiska pracy powinny korzystać z takiego samego standardu pomocy ze środków funduszu. Tak wynika z informacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawca powinien zapewnić niepełnosprawnym podwładnym proporcjonalne wsparcie z ZFRON, bez względu na rodzaj pomocy udzielanej ze środków funduszu. Firma musi więc zadbać o równy dostęp np. do opieki medycznej, usług rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, finansowania wypoczynku, sportu i rekreacji. Przepisy nie przewidują bowiem, aby środki tego funduszu miały stanowić element nagród czy motywacji dla pracowników zajmujących określone stanowiska w zakładzie pracy.

Biuro podkreśla, że rozporządzenie ministra pracy z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zakazuje także dyskryminacji byłych, niepracujących pracowników w dostępie do środków ZFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i leczniczą.

Podstawa prawna

● Art. 33 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

● Par. 2 i 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 245, poz. 1810).