Dyrektorzy szkół, przedszkoli lub innych placówek oświatowych mogą już przygotowywać się do wprowadzania w formie elektronicznej m.in. dzienników zajęć lub lekcyjnych. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 116, poz. 977). Szkoły mogły wcześniej prowadzić dzienniki elektroniczne, ale wciąż wymagane było prowadzenie ich w wersji papierowej. Od września nauczyciele mogą stosować wyłącznie elektroniczne dzienniki. Nowelizacja nie przesądza jednak o obowiązkowym ich prowadzeniu w szkołach. Dyrektor placówki będzie mógł je wprowadzić wyłącznie za zgodą organu prowadzącego, którym najczęściej jest gmina. Samorządy muszą jednak sfinansować wyposażenie szkół w odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz przeszkolić nauczycieli.

Nowe przepisy określają też warunki rejestrowania, przechowywania i dostępu do danych zawartych w dzienniku elektronicznym po zakończeniu roku szkolnego lub semestru.

Dziennik elektroniczny będzie dodatkową formą kontaktu między szkołą a rodzicami uczniów. Nauczyciele na bieżąco będą uzupełniać elektroniczny dziennik, wpisując do niego m.in. uwagi o zachowaniu ucznia i oceny z poszczególnych przedmiotów. Z kolei rodzice i uczniowie będą mogli o każdej porze mieć wgląd do tych informacji.