PROBLEM CZYTELNIKA

WYJAŚNIENIE

Grzegorz Gołębiewski, prawnik z Kancelarii Prawnej Chajec, Don-Siemion & Żyto

Urlop wypoczynkowy jest instytucją charakterystyczną dla stosunku pracy i mogą z niego korzystać jedynie pracownicy, a więc zgodnie z kodeksem pracy – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osobie odbywającej płatny staż, jako niepozostającej w stosunku pracy, nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie wyklucza to jednak możliwości skorzystania przez stażystę z dni wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.), warunki stażu określa umowa zawarta między starostą a pracodawcą (osoby bezrobotnej, która zostaje skierowana do odbycia stażu, nie łączy żadna umowa zarówno z pracodawcą, jak i ze starostą). Na wniosek osoby odbywającej staż pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dwóch dni wolnych od pracy za każde 30 dni odbywania stażu. Stażysta może korzystać z dwóch dni wolnych po zakończeniu każdego 30-dniowego okresu stażu bądź wykorzystać je jednorazowo w ostatnim miesiącu stażu. Dni wolnych przysługujących za ostatni miesiąc stażu pracodawca zobowiązany jest udzielić przed zakończeniem stażu. W odróżnieniu od regulacji kodeksu pracy, odnoszących się do urlopu wypoczynkowego, za niewykorzystane w trakcie stażu dni wolne od pracy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Za okres pracy od 11 maja do 10 września stażysta może zatem wykorzystać osiem dni wolnych od pracy (4 x 30 dni odbywania stażu x 2 dni zwolnienia od pracy). Nie spowoduje to obniżenia stypendium przysługującego stażyście. Podobnie bowiem jak w przypadku urlopu wypoczynkowego, jest to płatne zwolnienie od pracy.

Ustawodawca nie przewidział uprawnienia stażysty do tzw. dni wolnych na żądanie, jako odpowiednika przysługującego pracownikom, urlopu wypoczynkowego na żądanie. Każda przerwa w stażu powinna więc być uzgadniana z pracodawcą. Należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy, starosta (na wniosek pracodawcy lub z urzędu) może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu. W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okres pobierania zasiłku z tytułu odbywania stażu nie jest wliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.