ZMIANA PRAWA

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Uwagi do niego można zgłaszać do 10 sierpnia.

Obowiązek przygotowania projektu nałożyło na ministra zdrowia uchwalenie tzw. ustawy koszykowej (czyli ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach – Dz.U. nr 118, poz. 989).

Projekt rozporządzenia określa m.in., kto jest odpowiedzialny za sprawowanie opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Zgodnie z nim należy to m.in. do obowiązków lekarza rodzinnego, lekarza dentysty, pielęgniarki szkolnej, higienistki, ale także rodziców oraz dyrektora szkoły. W przypadku szkół, w których gabinet lekarski lub pielęgniarski znajduje się na terenie szkoły, przechowywana jest w nim dokumentacja medyczna ucznia. Jeżeli szkoła nie ma gabinetu, opieka profilaktyczna musi być zapewniona uczniom przez lekarza i pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu prowadzenia przez nich praktyki. Tam też znajduje się dokumentacja medyczna uczniów.

NFZ, zgodnie z propozycją resortu zdrowia, musi przekazywać wojewodom nazwę i adres świadczeniodawców, którzy zapewnią uczniom opiekę zdrowotną, miejsce jej udzielania, a także i liczbę uczniów przypadających na jednego świadczeniodawcę.