Finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy odbywa się na zasadach określonych w art. 42 a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Zgodnie z tą ustawą, sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje na podstawie umowy zawartej między bezrobotnym jako wnioskodawcą a starostą. Umowa powinna określać nazwę i okres trwania studiów, nazwę uczelni organizującej studia i kwotę dofinansowania. Musi się w niej także znaleźć zobowiązanie osoby bezrobotnej do przedstawienia w urzędzie pracy dyplomu ukończenia studiów. Jeśli bezrobotny nie będzie mógł w ten sposób udokumentować wykorzystania pieniędzy, będzie musiał je zwrócić. Podobnie będzie w sytuacji, gdy bezrobotny z własnej winy przerwie studia lub nie uzyska pozytywnej oceny z końcowego egzaminu.