Według raportu najczęściej sprawy sporne dotyczyły wysokości odszkodowania lub świadczenia albo oddalenia roszczeń klientów przez zakłady ubezpieczeniowe.

Spośród 4100 skarg dotyczących ubezpieczeń gospodarczych (nieobejmujących ubezpieczeń społecznych) ponad połowa (2525 - ok. 61 proc.) dotyczyło polis komunikacyjnych. W tej grupie najwięcej skarg dotyczyło obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów.

Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC (gdy ubezpieczający nie zrezygnuje ze starego ubezpieczenia, a wykupi nową polisę w innej firmie), problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za OC komunikacyjne w następstwie sprzedaży pojazdu, wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf.

Raport wskazuje, że wiele skarg dotyczyło ubezpieczeń na życie. Było ich 629, co stanowiło 15,3 proc. wszystkich spraw. Ubezpieczeni złożyli też 106 skarg związanych z ubezpieczeniami turystycznymi. Chodziło m.in. o ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży, czy bagażu.

W większości spraw (3417, czyli 83,3 proc.) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję. W wyniku interwencji, w odniesieniu do 949 skarg nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego, co stanowiło 38,2 proc. wszystkich spraw zakończonych.

Według izby problem tzw. podwójnego opodatkowania OC wynika z obowiązującego w Polsce prawa, do którego stosują się ubezpieczyciele

1535 spraw zostało zakończone wynikiem negatywnym, co stanowiło 61,8 proc. wszystkich skarg, w których Rzecznik Ubezpieczonych zakończył postępowanie interwencyjne. 964 sprawy nadal pozostają przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych, co stanowi 28,2 proc. wszystkich spraw, w których podjęta została interwencja.

Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń duża liczba skarg dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych wynika z rozmiaru tego rynku i ustawowego obowiązku posiadania polisy OC. "W Polsce zawartych jest ok. 21 mln polis komunikacyjnych, a więc liczba skarg dotyczących tego typu produktów stanowi mniej niż jedną setną procenta umów. Ponad 600 skarg dotyczyło polis na życie. Takich ubezpieczeń z kolei jest w Polsce ponad 20 mln" - argumentuje PIU.

Według izby problem tzw. podwójnego opodatkowania OC wynika z obowiązującego w Polsce prawa, do którego stosują się ubezpieczyciele. PIU zwraca uwagę, że z raportu wynika, iż zmniejszyła się liczba spraw, w których klienta reprezentują tzw. kancelarie odszkodowawcze.

Izba wyraziła nadzieję, że firmy te zostaną wkrótce objęte nadzorem, a stosowane przez nie "naganne praktyki" zostaną wyeliminowane. "Zakłady ubezpieczeń wypłacają ofiarom wypadków odszkodowania wyłącznie w relacji do poniesionych przez nie obrażeń. Zakład nalicza odszkodowanie rzetelnie i uczciwie niezależnie od tego, czy klient zgłasza szkodę sam czy przez jakiegokolwiek pełnomocnika" - zapewnił prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Jan Grzegorz Prądzyński.