Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne będą korzystać z nowych wniosków.

NOWE PRAWO

Od 1 września osoby uprawnione będą mogły ubiegać się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada. Aby je otrzymać, muszą złożyć wnioski, które będą inne niż dotychczas. Ich nowe wzory określa wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 114, poz. 950). Zmiany we wzorach wniosków to efekt obowiązujących od 1 stycznia nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz tzw. ustawy rodzinnej.
Rozporządzenie uchyla więc przepis, który przewidywał, że do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego trzeba dołączyć zaświadczenie o wysokości opłaty ponoszonej za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Podobnie stało się z przepisem, który mówił, że od dochodu rodziny odejmuje się kwotę opłaty za pobyt w tej instytucji. Nie jest to już konieczne, bo przy ustalaniu dochodu rodziny wyłącza się osobę przebywającą w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Dodatkowe zaświadczenia będą potrzebne przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Będzie ono wymagane w sytuacji, gdy dziecko przebywa w placówce zapewniającej opiekę nie więcej niż pięć dni w tygodniu. Ponadto wzór wniosku o dodatek został uzupełniony o zapis uwzględniający możliwość jego pobierania, kiedy matka podejmuje pracę, która nie uniemożliwia jej sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Zmieniła się też treść niektórych oświadczeń i pouczeń przy ubieganiu się o świadczenia opiekuńcze. Związane jest to z nowymi zasadami nabywania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po raz pierwszy i przy jego kontynuacji oraz rozszerzeniem kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Rozporządzenie wprowadza też nowy wzór obliczania wysokości składki zdrowotnej, która jest odliczana od dochodu. Będzie on taki sam jak wzór, który obowiązuje przy świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego.
PROGI DOCHODOWE BEZ ZMIAN
Wczoraj Komitet Rady Ministrów zajmował się projektem rozporządzenia dotyczącym kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Resort pracy zaproponował w nim podniesienie kryterium z 504 zł i 583 zł na osobę w rodzinie, gdy jest niepełnosprawne dziecko, do 539 zł i 624 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne wzrosłyby o 1,55 mld zł rocznie. Nie zgodziło się na to Ministerstwo Finansów. Wcześniej podobna decyzja została podjęta na posiedzeniu rządu. Wtedy ustalono, że od listopada wzrosną tylko zasiłki rodzinne.