Dzisiaj rząd ma zająć się projektem ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi, który został przygotowany przez resort zdrowia. W projekcie proponuje się m.in., aby lekarz, felczer, kierownik laboratorium mieli obowiązek zgłaszania nie tylko zachorowań z powodu zakażeń i chorób zakaźnych, ale również dodatnich wyników badań, które to potwierdzają. Jednocześnie, w przypadku stwierdzenia choroby zakaźnej, lekarz musi poinformować o metodach zapobiegających przeniesieniu zakażenia na osoby zdrowe, nie tylko samego chorego, ale również rodzinę (lub opiekunów w przypadku osoby niepełnoletniej). Lekarz, który nie dopełni tego obowiązku, podlega karze grzywny.
Projekt określa również wykaz chorób zakaźnych, których koszt leczenia jest pokrywany z budżetu państwa w sytuacji, gdy chory nie jest objęty ubezpieczeniem w NFZ. Nowa ustawa w znacznym stopniu poszerza również obowiązki i wymagania w stosunku do szpitali w zakresie kontroli zakażeń. Do kierownika każdej placówki medycznej będzie należała m.in. ocena ryzyka wystąpienia zakażenia, opracowanie oraz wdrożenie procedur, które zapobiegną chorobom zakaźnym związanym z profilem świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom. Projekt ustawy wprowadza również kary, w tym finansowe, dla dyrektorów tych placówek, gdzie nie są przestrzegane w wystarczającym stopniu wymogi sanitarnohigieniczne.
Jednocześnie projekt ustawy przyznaje pracownikom ZOZ oraz innym osobom podejmującym działania na podstawie jej przepisów uprawnienia do ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu.
Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby przepisy ustawy weszły w życie 1 stycznia 2008 r
DOMINIKA SIKORA