Pracodawca często organizuje różnego rodzaju szkolenia e-learningowe, a następnie przeprowadza egzaminy. Pracownicy nie mają zwykle czasu szkolić się w godzinach pracy. Czy czas poświecony na szkolenie po pracy należy wliczyć do czasu pracy pracowników?
Na wstępie należy zauważyć, iż w polskim prawie pracy brak jest szczegółowych regulacji dotyczących wliczania do czasu pracy szkoleń innych niż z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozbieżności występują także w doktrynie. Ponadto omawiane zagadnienie nie zostało rozstrzygnięte w dotychczasowym orzecznictwie sądów.
Powyższe okoliczności powodują, iż w praktyce występuje wiele wątpliwości, jak prawidłowo należy zakwalifikować udział pracownika w szkoleniu do jego czasu pracy. Artykuł 2373 k.p. stanowi, iż pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Z kodeksu pracy wynika także, że powyższe szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.