Senatorowie opowiedzieli się za ustawą, nie zgłaszając poprawek.

Nowela zakłada, że z kwoty ponad 2,5 mld zł przewidzianych do wydania w 2009 r. na modernizację służb (m.in. wymianę wyposażenia, środków transportowych oraz systemów teleinformatycznych, rozbudowę obiektów) na rok 2010 ma zostać przeniesione 491 mln zł, a na 2011 r. - 102 mln zł. Oznacza to, że w roku 2009 na realizację zadań przewidzianych w programie pozostanie kwota w wysokości prawie 2 mld zł.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu ustawy, zmiany są spowodowane ograniczeniem tegorocznych wydatków budżetowych, w tym wydatków przeznaczonych na realizację Programu. Przeniesienie wydatków jest również konieczne z powodu zmniejszenia budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w grudniu 2008 r., co spowodowało powstanie zobowiązań, które nie mogły zostać uregulowane z budżetu ubiegłorocznego i muszą być sfinansowane z budżetu z tego roku.