Od września przedszkola, szkoły lub inne placówki oświatowe mogą stosować zamiast tradycyjnych papierowych dzienników – elektroniczne. W niektórych z nich funkcjonowały już takie dzienniki, ale wciąż obowiązywało prowadzenie przez nauczycieli ich papierowej wersji. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, najczęściej gminy, nauczyciele będą mogli całkowicie zrezygnować z dotychczasowych dzienników. Gminy muszą jednak sfinansować wyposażenie szkół w odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz przeszkolić nauczycieli.

– W najbliższych dwóch latach na pewno nie wyrazimy zgody na wprowadzenie elektronicznych dzienników, bo gmina nie ma na to pieniędzy – mówi Zenon Szewczyk, przewodniczący Rady Gminy Spytkowice (woj. małopolskie).

Dodaje, że elektroniczne dzienniki mogą spowodować, że rodzice, sprawdzając przez internet, jak ich dziecko się uczy, przestaną się angażować w życie i problemy szkoły. Podobnego zdania jest Aleksander Klemczak, zastępca wójta gminy Komorniki (woj. wielkopolskie). Tłumaczy, że elektroniczne dzienniki nie są tak istotne jak zakończenie inwestycji związanych z budową szkół i brakujących przedszkoli. W jego ocenie ze względu na niższe wpływy do budżetu gminy można je będzie wprowadzić dopiero za trzy lata.

Dzięki elektronicznym dziennikom rodzice i uczniowie na bieżąco będą mieli wgląd m.in. do ocen i wykazu obecności ucznia.

– W mojej szkole jest duży opór pedagogów słabo znających obsługę komputerów przed wprowadzeniem elektronicznych dzienników – mówi Tomasz Malicki.

Tłumaczy, że nauczyciele skarżą się też na dodatkowy czas, jaki będą musieli poświęcić, wprowadzając do elektronicznego dziennika informacje o zachowaniu i postępach w nauce uczniów.

Możliwość prowadzenia elektronicznych dzienników przez szkoły została wprowadzona rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 16 lipca 2009 r., które zmieniło rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 116, poz. 997). Ma wejść w życie 7 sierpnia.