Przepisy prawa pracy określają jednoznacznie, o jakie informacje pracodawca może występować od kandydata, a później pracownika. Istotne jest to z punktu widzenia uprawnień wynikających z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie odrębnej ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

Od kandydata do pracy pracodawca może domagać się wyłącznie danych i dokumentów wymienionych w art. 221 k.p. oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz informacje na temat:

Informacji ujawnionych podczas rekrutacji

Danych uzyskiwanych przez pracodawcę po zawarciu umowy

Niezbędnych danych dla wypłaty pensji

Korzystaniu z uprawnień rodzicielskich

Udzielaniu urlopu macierzyńskiego

Wnioskach o urlop wychowawczy

Oświadczenie o korzystaniu z uprawnień

Podjęciu pracy na urlopie wychowawczym

Danych do realizacji praw pracodawcy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Pracy i Ubezpieczeń.