Na podstawie art. 47 k.p. pracownikowi, któremu wypowiedziano umowę o pracę z naruszeniem przepisów i który podjął pracę w następstwie przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy, jeśli był on objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę na mocy uregulowań kodeksowych (art. 39 i 177 k.p.) lub z mocy przepisu szczególnego. Poprzez określenie z mocy przepisu szczególnego należy rozumieć przepisy rangi ustawowej powszechnie obowiązującego prawa pracy. Natomiast przepisy zawarte w porozumieniach zbiorowych (zarówno tych opartych na ustawie, przez co stanowią źródła prawa pracy, jak i tych bez umocowania ustawowego) dotyczą jedynie podmiotów, które są objęte ich treścią i nie mają charakteru przepisów powszechnie obowiązujących.

Artykuł 47 k.p. nie wymienia przepisów szczególnych ze względu na ich dużą liczbę i umieszczenie w różnych ustawach. Brak takiego wyliczenia nie może prowadzić jednak do wniosku, że przez przepis szczególny należy rozumieć zarówno przepis rangi ustawowej, jak i przepis każdego innego aktu (również stanowiącego źródło prawa pracy), w tym porozumienia czy regulaminu. Wniosek taki byłby nieuprawniony w świetle obowiązujących uregulowań prawnych. Istotne bowiem jest odróżnienie ochrony trwałości stosunku pracy wynikającej z woli ustawodawcy i przysługującej określonym kategoriom pracowników od gwarancji trwałości zatrudnienia u określonego pracodawcy wynikającej z zobowiązania się tego pracodawcy w ramach uzgodnień z reprezentacją związkową (zob. wyrok SN z 26 lutego 2008 r., II BP 36/07, OSNP 2009/11–12/138).

Podsumowując, przepisy porozumienia zbiorowego nie mogą być uznane za przepisy statuujące szczególną ochronę stosunku pracy w rozumieniu art. 47 k.p. W konsekwencji pracownikowi objętemu ochroną przed wypowiedzeniem na mocy przepisów takiego porozumienia, w przypadku przywrócenia do pracy po bezprawnym zwolnieniu, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy tylko w wysokości limitowanej (określonej zdaniem pierwszym art. 47 k.p.).