Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pojawiły się liczne pytania od powiatowych urzędów pracy, jak również ośrodków pomocy społecznej dotyczące zasad współpracy przy podejmowaniu działań aktywizacji społeczno-zawodowej. W związku z taką sytuacją Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnym, będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie sześciu miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania:

● powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub

● na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

Oznacza to, że wobec osób, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaplanowano dwie możliwe ścieżki działań. Pierwsza ścieżka to samodzielne działanie aktywizacyjne powiatowego urzędu pracy, druga ścieżka to aktywizacja społeczna realizowana na wniosek i przez ośrodek pomocy społecznej – informuje resort pracy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz informacje na temat:

Form współpracy

Katalogu dopuszczalnych działań

Treści porozumienia

Statusu bezrobotnego

Świadczeń dla bezrobotnych

Ubezpieczeń zdrowotnych

Programu Kapitał Ludzki

Świadczeń integracyjnych

Pracach społecznie użytecznych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego.