Jeśli właściciel mieszkania lub domu chce mieć kompleksową ochronę w ramach umowy ubezpieczenia, poza odszkodowaniem, powinien zapewnić sobie uzyskanie natychmiastowej fachowej pomocy przy likwidowaniu skutków przykrych zdarzeń. Standardowe ubezpieczenie musi uzupełnić polisą w zakresie domowego assistance.

Fachowa pomoc na miejscu

Assistance to usługa ubezpieczeniowa, której celem jest zminimalizowanie skutków nieszczęśliwych zdarzeń, jakie dotknęły ubezpieczonego. O ile klasyczna polisa ubezpieczeniowa służy głównie zrekompensowaniu strat, o tyle assistance niesie szybką pomoc po zaistnieniu wypadku. W ramach assistance ubezpieczony może liczyć zarówno na szybką pomoc, jak i rekompensatę szkód w mieniu i zdrowiu osób poszkodowanych wskutek wypadku w kraju i za granicą.

Assistance domowe dotyczy zdarzeń losowych, jakie mogą dotknąć mienia, jak też przytrafić się ubezpieczonemu w miejscu zamieszkania. W ramach tej usługi finansowej firma organizuje pomoc medyczną internisty oraz lekarza specjalisty w domu ubezpieczonego w razie nagłego zachorowania. Zapewnia też wizyty specjalistów w domu ubezpieczonego, gdy wystąpiły takie zdarzenia losowe jak kradzież z włamaniem i rabunek, pożar, zalanie, grad, powódź, huragan, wybuch, lawina, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, złamanie lub upadek zewnętrznych anten telewizyjnych i satelitarnych, stłuczenie szkła – powodujące uszkodzenie mienia w domu ubezpieczonego.

Bywa, że na domowe assistance składają się dwa rodzaje usług: usługa assistance i usługi serwisowe. Pierwsza polega na zorganizowaniu pomocy medycznej, opieki nad ludźmi i zwierzętami, technicznej pomocy interwencyjnej i ochrony mienia świadczonych na rzecz ubezpieczonego oraz świadczenia usług informacyjnych.

Każde z tego typu świadczeń jest dokładnie określone w warunkach ubezpieczenia. Usługi serwisowe obejmują zorganizowanie i pokrycie kosztów prac remontowo-budowlanych, świadczonych w celu usunięcia szkód spowodowanych zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową.

Usługi serwisowe

Warto też zwrócić uwagę, czy w ogólnych warunkach ubezpieczenia nie zastrzeżono, że usługi assistance są świadczone tylko wtedy, gdy mieszkanie lub dom, którego adres jest wymieniony na polisie jako miejsce ubezpieczenia, jest stałym miejscem zamieszkania ubezpieczonego. Wówczas nie są zapewniane dla umów ubezpieczenia mienia w mieszkaniach i domach zamieszkanych okresowo lub doglądanych, domach rekreacyjnych, letniskowych. Jeśli chcemy mieć ważny ten rodzaj ubezpieczenia także w takim lokum, to powinniśmy wykupić odrębnie taką polisę.

Odpowiedzialność za szkody

Podobnie jak assistance polisy OC w życiu prywatnym funkcjonują na naszym rynku ubezpieczeniowym bądź jako dodatkowe opcje w umowach, zwłaszcza z zakresu ubezpieczeń mieszkań i domów, bądź jako ubezpieczenie odrębne, niezależne od innych polis. W przypadku gdy jest to asekuracja dodatkowego ryzyka, trzeba mieć na względzie przede wszystkim to, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest stosunkowo nieduży, zazwyczaj w wysokości 10–50 tys. zł.

Jeśli okaże się, że w ramach pakietowej polisy ubezpieczenia mieszkania dolne i górne granice ubezpieczenia OC w życiu prywatnym nie spełniają naszych oczekiwań, powinniśmy rozważyć wariant rezygnacji z tej opcji na rzecz dwóch oddzielnych umów: ubezpieczenia mieszkania oraz ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, gdyż bez trudu znajdziemy takie ubezpieczenie – w formie odrębnej polisy – które spełni nasze oczekiwania.