Spółdzielnie socjalne mogą domagać się od starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych w nich osób. Dotyczy to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Sposób tego zwrotu określa przygotowany przez resort pracy projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu ich zwrotu. Trafił już do konsultacji. Ma zacząć obowiązywać 14 dni od ogłoszenia.

We wniosku spółdzielnia będzie musiała zamieścić swoje dane i zatrudnionych pracowników. Musi też wskazać rachunek bankowy, na który będzie przekazywany przez starostę zwrot. Do wniosku spółdzielnia będzie też musiała dołączyć m.in. kopie raportów miesięcznych składek i wypłaconych świadczeń. Starosta, rozpatrując wniosek, musi uwzględnić zasady udzielania wsparcia z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Dotyczy to szczególnych przypadków pomocy publicznej. Zwrot składek będzie dokonywany co kwartał w ciągu 30 dni od złożenia wniosku na konto spółdzielni.

Możliwość zwrotu składek przez starostę została wprowadzona w ustawie z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 91, poz. 742). Zgodnie z nią starosta ze środków Funduszu Pracy może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za osobę zatrudnioną na podstawie spółdzielczej umowy o pracę w pełnej wysokości przez 24 miesiące. Przez następny, tj. trzeci rok jej pracy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru będzie kwota minimalnego wynagrodzenia.