Starosta będzie musiał w ciągu 30 dni przekazać spółdzielni socjalnej składki na ubezpieczenie społeczne, które opłaciła ona za swoich pracowników.
Spółdzielnie socjalne mogą domagać się od starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych w nich osób. Dotyczy to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Sposób tego zwrotu określa przygotowany przez resort pracy projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu ich zwrotu. Trafił już do konsultacji. Ma zacząć obowiązywać 14 dni od ogłoszenia.
We wniosku spółdzielnia będzie musiała zamieścić swoje dane i zatrudnionych pracowników. Musi też wskazać rachunek bankowy, na który będzie przekazywany przez starostę zwrot. Do wniosku spółdzielnia będzie też musiała dołączyć m.in. kopie raportów miesięcznych składek i wypłaconych świadczeń. Starosta, rozpatrując wniosek, musi uwzględnić zasady udzielania wsparcia z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Dotyczy to szczególnych przypadków pomocy publicznej. Zwrot składek będzie dokonywany co kwartał w ciągu 30 dni od złożenia wniosku na konto spółdzielni.
Możliwość zwrotu składek przez starostę została wprowadzona w ustawie z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 91, poz. 742). Zgodnie z nią starosta ze środków Funduszu Pracy może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za osobę zatrudnioną na podstawie spółdzielczej umowy o pracę w pełnej wysokości przez 24 miesiące. Przez następny, tj. trzeci rok jej pracy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru będzie kwota minimalnego wynagrodzenia.