Głosowanie jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu.

Posłowie zgodnie podkreślali podczas dzisiejszej debaty, że ustawa o pomocy publicznej przyczyniła się do znaczącej poprawy sytuacji ZOZ-ów, a jej nowela pozwoli dokończyć ich restrukturyzację.

"Nie wiadomo, do kogo trafią państwowe pieniądze"

Jednak, jak mówiła opozycja, w związku z przygotowywanym przez rząd obligatoryjnym przekształceniem szpitali w spółki prawa handlowego (ustawa o ZOZ-ach) nie wiadomo, do kogo trafią państwowe pieniądze.

Czesław Hoc (PiS) podkreślał, że beneficjentem środków finansowych staną się prywatni właściciele powstałych szpitali-spółek. Zdzisława Janowska (SdPl-Nowa Lewica) pytała, komu rząd - w kontekście obligatoryjnego przekształcenia ZOZ-ów w spółki - chce umarzać 70 proc. środków pożyczonych z BGK.

"Przekształcenie ZOZ-ów będzie trwało do dwóch lat"

Wiceminister zdrowia Marek Haber odpowiadał posłom opozycji, że przekształcenie ZOZ-ów będzie trwało do dwóch lat. "Mamy określony czas, w którym ZOZ-y będą działały w swojej dotychczasowej formie. (...) Czas, w którym mają dokończyć proces restrukturyzacji" - mówił Haber.

Zaznaczył także, że w projekcie ustawy wprowadzającej ustawy zdrowotne, którym jutro zajmie się sejmowa komisja zdrowia, znalazły się odpowiednie przepisy dotyczące ZOZ-ów, które w momencie przekształcenia w spółki nie zakończą restrukturyzacji.

Według resortu zdrowia, kolejna zmiana ustawy o pomocy publicznej ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonych procesów restrukturyzacji finansowej ZOZ-ów. Ma to wpłynąć na wydawanie pozytywnych decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, umorzenie części pożyczki oraz poprawę kondycji finansowej.

Po wejściu w życie ustawy o pomocy publicznej podpisano 553 umowy o pożyczkę

Z informacji BGK wynika, iż po wejściu w życie ustawy o pomocy publicznej podpisano 553 umowy o pożyczkę. Na pomoc dla ZOZ-ów państwo przeznaczyło ok. 2 mld zł, do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 246 mln zł.

Zgodnie z projektem noweli, pierwszą grupę podmiotów, mogących ubiegać o pożyczkę z BGK, stanowią ZOZ-y, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji. W tej grupie znajdują się również zakłady, które zakończyły ten proces i mogłyby przeznaczyć środki z pożyczki na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zobowiązań objętych restrukturyzacją.

Drugą grupę podmiotów, do których skierowana jest nowelizacja ustawy stanowią zakłady, które nie posiadają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej.

Środki uzyskane w wyniku udzielania pożyczki ZOZ może przeznaczyć na: spłatę należności z tytułu zobowiązań wobec pracowników, spłatę należności i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, które przed dniem wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji zostały rozłożone na raty, albo terminy ich zapłaty zostały odroczone; spłatę pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład.

ZOZ-om, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, zaciągnięta pożyczka ma umożliwić spłatę zaległych zobowiązań, których uregulowanie jest jedną z przesłanek wydania pozytywnej decyzji o jej zakończeniu.

Przewiduje się, że z pożyczki skorzysta ogółem 868 ZOZ-ów

Projekt przewiduje możliwość umorzenia zaciągniętej przez ZOZ-y pożyczki w wysokości 70 proc. ogólnej kwoty, jeżeli zakład w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę spłaci 30 proc. należności wraz z odsetkami za ten okres.

W uzasadnieniu noweli przewiduje się, że z pożyczki skorzystają wszystkie zakłady biorące udział w restrukturyzacji oraz te, które uzyskały dotację ministra zdrowia (ogółem 868 ZOZ-ów).