Szkolenia dofinansowywane przez UE można realizować wspólnie z zagranicznym partnerem. Jako pierwsze w Polsce konkursy na wybór takich projektów ogłosiło województwo łódzkie.
Województwa mogą już przyznawać dotacje dla firm szkoleniowych, przedsiębiorców i gmin, które chcą realizować projekty wspólnie z zagranicznym partnerem. Pierwsze konkursy, w których zostaną wybrane projekty ponadnarodowe, ogłosił Urząd Marszałkowski w Łodzi. W tym województwie można już składać wnioski o przyznanie dofinansowania dla programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. na organizację dodatkowych zajęć czy uatrakcyjnienie oferty kształcenia (Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), które przewidują międzynarodową współpracę. W drugim konkursie łódzki urząd czeka na projekty wsparcia dla osób zwalnianych lub przewidzianych do zwolnienia (Poddziałanie 8.1.2), które będą realizowane z zagranicznym partnerem.
– Zależy nam na wypracowaniu nowych rozwiązań dla regionu, które sprawdziły się już za granicą, np. dotyczących pomocy w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych i jednostek samorządowych – mówi Bartosz Rzętkiewicz, dyrektor z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Projekty można realizować we współpracy z partnerami z UE lub spoza UE. Łódzki urząd rekomenduje dobór partnerów spośród realizatorów projektów Inicjatywy wspólnotowej EQUAL. We współpracy międzynarodowej można zrealizować w Polsce lub w kraju partnera cały projekt lub tylko część działań.
Ze środków UE można finansować m.in. organizację konferencji, seminariów, wymianę pracowników, staże, wizyty studyjne. Szukając partnera do współpracy międzynarodowej, można skorzystać z narzędzia przygotowanego przez Komisję Europejską, które jest dostępne na stronie www.transnational-toolkit.eu.