Jeżeli pracownik z własnej winy nie wykonał albo nienależycie wykonał swoje obowiązki, pracodawca może nie wypłacić albo odpowiednio obniżyć pensję z tego powodu. O fakcie tym powinien poinformować pracownika pisemnie oraz wskazać przyczynę swojej decyzji.
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie swojej pracy zgodnie z poleceniami przełożonych (art. 100 par. 1 k.p.). Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usługi wynagrodzenie nie przysługuje. Natomiast jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Zawinione działanie

Niezbędną przesłanką odmowy albo zmniejszenia wynagrodzenia jest wina pracownika. Polega ona na braku wywiązania się z obowiązku należytej staranności z winy umyślnej, jak również nieumyślnej, w tym niedbalstwa. Między wadliwym wykonaniem a zachowaniem pracownika musi zachodzić związek przyczynowy. Stanowić ono musi normalne następstwo działania lub zaniechania pracownika. Obowiązek wykazania faktu wadliwego wykonania usługi lub produktu, winy pracownika oraz związku przyczynowego obciąża pracodawcę. W razie braku winy ryzyko wadliwie wykonanej pracy ponosi pracodawca.

Niewypłacenie pensji

Wynagrodzenie nie będzie przysługiwało, jeśli w następstwie wadliwego działania pracownika produkt lub usługa nie nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Chodzi o takie wady, które czynią, że dany produkt lub usługa jest zupełnie zbędna dla pracodawcy lub jego odbiorcy. Natomiast obniżenie wynagrodzenia nastąpi w przypadku, gdy usługa lub produkt zostały co prawda wykonane wadliwie, lecz mimo to możliwe jest ich wykorzystanie. Fakty te ustala pracodawca. On też jednostronnie podejmuje decyzję co do obniżenia pensji. Pracownik, ma prawo, jeżeli uzna, że jest to nieuzasadnione, wystąpić do sądu o zapłatę brakującej części wynagrodzenia.

Żądanie usunięcia wad

Pracodawca może żądać od pracownika usunięcia wad. Obowiązek taki wynika z nakazu sumiennego i starannego wykonania pracy. W myśl art. 82 par. 2 k.p., jeżeli wadliwość produktu lub usługi została przez pracownika usunięta, to przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, a więc pełne wynagrodzenie. Nie przysługuje jednak wynagrodzenie za czas pracy przy usuwaniu wady. Jeżeli usuwanie wad ma miejsce po godzinach pracy, to czas poświęcony na te czynności nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 82, art. 100 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).