Jeżeli pracownik z własnej winy nie wykonał albo nienależycie wykonał swoje obowiązki, pracodawca może nie wypłacić albo odpowiednio obniżyć pensję z tego powodu. O fakcie tym powinien poinformować pracownika pisemnie oraz wskazać przyczynę swojej decyzji.
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie swojej pracy zgodnie z poleceniami przełożonych (art. 100 par. 1 k.p.). Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usługi wynagrodzenie nie przysługuje. Natomiast jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Zawinione działanie