Czy zmniejszenie etatu wpływa na urlop

Pracownik, mający staż pracy krótszy niż dziesięć lat, jest zatrudniony tylko na 3/4 etatu. Czy w takim przypadku wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego jest niższy niż przy zatrudnieniu na cały etat?

Tak

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Za podstawę bierze się wówczas podstawowy wymiar urlopu, jaki przysługiwałby pracownikowi zatrudnionemu na cały etat (czyli w zależności od stażu pracy: 20 lub 26 dni). Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Jeżeli zatem pracownik ma staż pracy krótszy niż dziesięć lat i jest zatrudniony na 3/4 etatu, to przysługuje mu 15 dni urlopu wypoczynkowego (3/4 x 20 = 15).

Należy przy tym pamiętać, że – przy realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego – dni urlopu przelicza się na godziny pracy. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy. W przypadku pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu 15 dni urlopu odpowiada zatem 120 godzinom pracy.

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 154 i art. 1542 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy nowy pracodawca udzieli krótszego urlopu
- Czy przerwa w pracy ma wpływ na urlop- Czy niewykonywanie pracy zmniejszy urlop
- Czy urlop ulega odpowiedniemu obniżeniu