Już w październiku może się rozpocząć realizacja nowych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie zamierza sfinansować kursy doskonalące dla 8,5 tys. ratowników medycznych i 1,9 tys. dyspozytorów.

– Myślimy o sfinansowaniu im w całości kursu, który muszą odbyć obowiązkowo, chcąc dalej pracować lub wejść do systemu ratownictwa medycznego. Obecnie muszą płacić za niego z własnej kieszeni od 700 do 1200 zł – mówi Marcin Janocha z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Lekarzom, dla których kształcenie specjalizacyjne jest bezpłatne, CMKP chce natomiast refundować koszty dojazdu na kursy specjalizacyjne, zakwaterowania i wyżywienia. Wsparciem będzie objęte około 200 osób. Szczegóły projektu nie są jeszcze znane, ponieważ nie została podpisana umowa pomiędzy CMKP a Ministerstwem Zdrowia. Nie wiadomo więc, jaka będzie ostateczna stawka refundacji dla lekarzy wybierających medycynę ratunkową jako specjalizację.

CMKP realizuje podobny projekt dla lekarzy siedmiu deficytowych specjalności i refunduje im za każdy dzień szkolenia do 300 zł. Refundacja odbywa się na podstawie rachunków dokumentujących koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia.

Z unijnego wsparcia skorzystają też pielęgniarki. Adresowany do nich projekt przygotowało Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) w Warszawie.

– Chcemy sfinansować udział w kursach kwalifikacyjnych pielęgniarkom, które zamierzają wejść do systemu ratownictwa medycznego lub już w nim są, ale pracują bez uprawnień. Skorzystają bezpłatnie ze szkoleń, za które do tej pory musiały płacić same lub miały refundowane koszty przez okręgowe izby pielęgniarskie – mówi Barbara Kot-Doniec, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Szkolenia przeprowadzą organizatorzy wybrani przez CKPPiP w konkursie. Wsparciem może być objęte 3,5 tys. pielęgniarek ratownictwa medycznego.

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że na wsparcie szkoleniowe lekarzy, ratowników medycznych i dystrybutorów medycznych zostanie przeznaczone do 2013 roku około 35 mln zł, a na pomoc w kształceniu pielęgniarek – około 15 mln zł.

Projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

– Wspieramy kadry ratownictwa medycznego, ponieważ w ramach programu Infrastruktura i Środowisko finansowana jest infrastruktura szpitalnych oddziałów ratunkowych i zakupy ambulansów. Te działania się wzajemnie uzupełniają – mówi Michał Kępowicz, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia.

Realizacja projektów rozpocznie się w październiku, pod warunkiem że obydwa centra złożą dobrze przygotowane wnioski o dofinansowanie. Mają na to czas do jutra.