Starszy pracownik może otrzymać pieniądze na szkolenia i studia podyplomowe, pod warunkiem że zarejestruje się w urzędzie pracy jako poszukujący zatrudnienia.
Osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna, albo taka, która jest zatrudniona, może zarejestrować się w urzędzie pracy jako poszukujący pracy. Mając taki status, może korzystać z pośrednictwa pracy i usługi EURES, poradnictwa i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Urząd może też przygotować dla niej indywidualny plan działania.
– Zwykle jako poszukujący pracy rejestrują się emeryci – mówi Małgorzata Garbaciak z Urzędu Pracy w Koninie.
W Tomaszowie Lubelskim są to renciści i ci, którzy czekają na transfer zasiłku dla bezrobotnych z państwa unijnego. Pracownicy urzędów pracy zwracają uwagę, że wiele osób nie wie, że status poszukującego pracy daje im spore przywileje.
Niektóre osoby posiadające status poszukującego pracy mogą na przykład ubiegać się o dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych. Chodzi m.in. o pracowników, którzy ukończyli 45 lat, i osoby, którym grozi utrata zatrudnienia – są w okresie wypowiedzenia pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji (ale nie w celu prywatyzacji). O dofinansowanie mogą też ubiegać się osoby, które otrzymują świadczenie socjalne w trakcie urlopu górniczego lub górniczy zasiłek socjalny, uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, są żołnierzami rezerwy, otrzymują rentę szkoleniową czy świadczenie szkoleniowe. A także osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownicy lub małżonkowie rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
Jeśli starosta wyrazi zgodę na szkolenie zaproponowane przez poszukującego pracy, może on otrzymać do 9556,83 zł (trzy średnie płace). Jeśli to urząd skieruje go na szkolenie, wtedy poniesie pełny jego koszt, nawet jeśli będzie wyższy niż kwota odpowiadająca trzem średnim płacom. Poszukujący pracy może ubiegać się także o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia do kwoty odpowiadającej czterem średnim płacom. Starosta może też, na wniosek poszukującego pracy, zapłacić za jego studia podyplomowe. Dofinansowanie, podobnie jak w przypadku szkoleń, nie przekroczy równowartości trzech średnich płac.