Celem projektu jest wprowadzenie w życie ustaw reformujących system ochrony zdrowia w Polsce. Chodzi o pięć projektów: o zoz- ach, który pozwala na przekształcanie szpitali w spółki, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.

Projekt reguluje m.in. sposób przekształceń szpitali w spółki

Wprowadza podział zakładów na trzy kategorie - A, B lub C - w zależności od wskaźników rentowności i płynności, które będą określone przez biegłego rewidenta niezwłocznie po wejściu w życie ustawy.

"Kategoria A - to dodatnia rentowność, koszt/przychód równy lub mniejszy niż 1 oraz płynność równa lub większa niż 1. Kategoria B - to rentowność od 0 do - 5 proc., koszt/przychód od 1 do 1,1 oraz płynność od 0,8 do 1. Kategoria C będzie przyznawana przez biegłego rewidenta tym zakładom, które nie uzyskają ani kategorii A ani B" - poinformowano w komunikacie CIR.

Projekt przewiduje umorzenie zobowiązań publicznoprawnych wraz z odsetkami, istniejących na 31 grudnia 2007 r. wszystkim kategoriom zakładów opieki zdrowotnej. Umorzenie rozpocznie się z chwilą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Zobowiązania zakładów opieki zdrowotnej z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, społeczne, zdrowotne oraz zobowiązania zakładu jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną spłacone z budżetu państwa. Wydatki na ten cel wyniosą ok. 2,7 mld zł, w tym uwzględnione są pożyczki i poręczenia Skarbu Państwa.

W myśl projektu zakłady objęte kategorią C, czyli placówki o najgorszej kondycji finansowej, zostaną poddane planowi naprawczemu, który może przewidywać poddanie zakładu przymusowemu zarządowi. Kluczową rolę w ustanawianiu i nadzorowaniu wdrażania planu naprawczego będzie pełnił BGK we współpracy z podmiotem, który utworzył zakład oraz kierownika tego zakładu.

Rząd: przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej powinno odbywać się w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy

Zakłady, które nie przekształcą się w spółki z o.o. lub w spółki akcyjne zostaną wykreślone z Krajowego Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej i Jednostek Badawczo- Rozwojowych. Powstałe z przekształcenia zakładów spółki kapitałowe, które będą prowadzić zakłady opieki zdrowotnej, mają być zwolnione przez dwa lata od wejścia w życie ustawy z podatku dochodowego od osób prawnych. Prawem tym będą objęte także obecne niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w których samorząd terytorialny 1 stycznia 2009 r. będzie posiadać pośrednio akcje lub udziały stanowiące większość kapitału zakładowego.

Projekt znosi także podział na publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej razem z ich formą organizacyjno-prawną, w związku z czym konieczne jest dokonanie wielu szczegółowych rozwiązań w innych ustawach.

Wątpliwości rządu wzbudza zapis dotyczący wprowadzenia do definicji programu zdrowotnego wydatków inwestycyjnych. Oznacza on, że NFZ będzie zobowiązany do finansowania tego typu wydatków. Rząd proponuje, aby zrezygnować z tego zapisu, ponieważ podstawowym zadaniem Funduszu jest finansowanie świadczeń zdrowotnych.

Dobrym rozwiązaniem w ocenie rządu jest wyłączenie żłobków z systemu ochrony zdrowia

Należy jednakże wypracować systemowe rozwiązania w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania i finansowania działalności żłobków.