Z kolei organy prowadzące szkoły publiczne i niepubliczne mają czas na złożenie wniosków do wojewodów do 3 sierpnia. Ci do 14 sierpnia muszą przekazać MEN informacje o łącznej wysokości wnioskowanych kwot o wsparcie finansowe.

Jak informuje MEN, wnioski o wsparcie finansowe na kolejny - 2010 r. przyjmowane będą przez gminy do 10 października.

Program "Radosna szkoła" zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia. W ramach programu będą one mogły uzyskać środki na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (m.in. dużych miękkich klocków, piłek, materacy, układanek) i na urządzenie - lub zwrot kosztów urządzenia - szkolnego placu zabaw (obejmującego m.in. zagospodarowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię oraz instalację sprzętu rekreacyjnego).

W 2009 r. na realizację programu przeznaczono w budżecie państwa 40 mln zł, w 2010 r. - 150 mln zł

Celem programu jest stworzenie w szkołach podstawowych warunków do aktywności ruchowej dzieci, porównywalnych ze standardami w przedszkolach.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz odpowiednie wnioski (w których dyrektor szkoły ma przedstawić szczegółowo potrzeby szkoły dotyczące wyposażenia miejsc zabaw w szkole oraz urządzenia szkolnego placu zabaw) są dostępne na stronie internetowej resortu edukacji (www.men.gov.pl/radosnaszkola).

Zgodnie z przyjętym 30 czerwca przez rząd programem "Radosna szkoła", cały jego koszt do 2014 r. wyniesie 2,438 mld zł, z czego 1,278 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a 1,160 mld zł stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących.

W 2009 r. na realizację programu przeznaczono w budżecie państwa 40 mln zł, w 2010 r. - 150 mln zł, w 2011 r. - 150 mln zł, w 2012 r. - 488 mln zł, w 2013 r. - 234 mln zł, a w 2014 r. - 216 mln zł.

W pierwszej kolejności wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole

Organy prowadzące szkoły są obowiązane wykazać finansowy wkład własny w wysokości 50 proc. kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie finansowany w całości z budżetu państwa do kwoty 6 lub 12 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

Wsparcie finansowe dla organów prowadzących na urządzenie szkolnych placów zabaw wynosi do 63850 zł lub do 115450 zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

W pierwszej kolejności wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Wsparcie finansowe na urządzenie placów zabaw organy prowadzące będą mogły otrzymać wtedy, gdy po podziale środków na pomoce dydaktyczne środki zaplanowane na dany rok budżetowy nie zostaną wyczerpane.