Pracownik rozpoczynający karierę zawodową może niemal na samym starcie skorzystać z wypoczynku. W roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, z upływem każdego miesiąca pracy nabywa on bowiem prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Należy podkreślić, że kodeks pracy na gruncie prawa do pierwszego urlopu nie nawiązuje do miesiąca kalendarzowego. Chodzi tu zatem o miesiąc przepracowany. Co do sposobu liczenia miesięcznego terminu, według przeważającego poglądu, odrzuca się stosowanie zasady wynikającej z kodeksu cywilnego na rzecz potocznego sposobu liczenia, zgodnie z którym upływ terminu następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym rozpoczęto liczenie terminu. Przykładowo miesiąc zatrudnienia upłynie 14 lipca, jeśli do nawiązania stosunku pracy doszło 15 czerwca.

Urlop w wymiarze ułamkowym przysługuje pracownikowi tylko w roku kalendarzowym, w którym podjął on swoją pierwszą pracę. Z początkiem następnego roku, tj. z 1 stycznia, nabywa on już prawo do kolejnego urlopu w pełnym wymiarze, pod warunkiem jednak że jego zatrudnienie będzie trwało przez cały rok.

PRZYKŁAD: CZĄSTKOWY TYLKO W PIERWSZYM ROKU PRACY

Pracodawca zatrudnił od 1 grudnia 2008 r. nowego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, który ukończył zawodową szkołę średnią i rozpoczął studia na pierwszym roku w systemie zaocznym. Jest to dla niego pierwsza praca. Pracownik uzyskał prawo do pierwszego urlopu w wymiarze 1/12 z 20 dni urlopu za miesiąc przepracowany w 2008 r. Od stycznia 2009 r. nabył on prawo do kolejnego urlopu w pełnym wymiarze wynoszącym 20 dni.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Liczy się wymiar po roku
- Jak ustalić wymiar urlopu
- Zaliczanie do stażu okresu nauki
- Jak obliczyć pierwszy urlop