Do końca czerwca wysłaliśmy 13 mln zawiadomień o stanie kont ubezpieczonych. Osoby, które w ciągu najbliższych dni nie otrzymają takich zawiadomień, powinny sprawdzić powody takiej sytuacji – mówi Agnieszka Orłowska z Biura Prasowego ZUS.

W tym roku przesyłanie informacji zakończyło się dwa miesiące przed ustawowym terminem. Zgodnie bowiem z art. 50 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) do 31 sierpnia każdego roku ZUS ma obowiązek przesłać informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, zwaloryzowanym kapitale początkowym oraz wysokości hipotetycznej emerytury.

– ZUS przesłał informacje o stanie konta za dany rok wszystkim osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., jeśli w danym roku opłacały składki na własne ubezpieczenie – mówi Agnieszka Orłowska.

Jednocześnie wyjaśnia, że takie zawiadomienia otrzymają także pracownicy, za których płatnik składek rozliczył w imiennych raportach miesięcznych składki na ubezpieczenie emerytalne należne za dany rok, a w przypadku osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności także opłacił te składki. Brak informacji o stanie konta może oznaczać, że w 2007 roku pracodawca nie tylko nie zapłacił składek do ZUS, lecz także nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia społecznego.

W informacji o stanie konta w ZUS podane są zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne za lata 1999–2006 z wyłączeniem składek do OFE oraz wpłacone za 2007 rok z podziałem na miesiące. Dodatkowo część osób po raz pierwszy poznała wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego.

– W moim przypadku jego wysokość po zwaloryzowaniu wzrosła dwukrotnie. Warto więc było prawie trzy lata szukać zaświadczeń o wysokości zarobków – mówi Jolanta Czarne z Wielkopolski.

Jednocześnie wszystkim ubezpieczonym przekazano wysokość hipotetycznej emerytury wypłacanej z I filaru. Przykładowo osoba, która zaoszczędzi na swoim koncie kwotę 380 tys. zł, przechodząc na emeryturę w wieku 60 lat, otrzyma świadczenie w wysokości 1549 zł. Natomiast ubezpieczony, który zdecyduje się pracować pięć lat dłużej, otrzyma o 326 zł więcej każdego miesiąca.