Praca w ramach dyżuru medycznego może być planowana, nawet jeśli czas pracy lekarza miałby przekroczyć z tego powodu przeciętnie 37 godzin i 55 minut na tydzień. Jeżeli był on wykonywany w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, lekarzowi nie należy się z tego tytułu inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Za czas pełnienia dyżuru medycznego przysługuje wynagrodzenie wraz z odpowiednim (50- lub 100-proc.) dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych, a bezpośrednio po dyżurze nieprzerwany 11-godzinny odpoczynek dobowy. Lekarze mogą być zobowiązani do pracy w zakładzie opieki zdrowotnej w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień, ale tylko jeśli wyrażą na to zgodę na piśmie.
Regulacja czasu pracy lekarzy różni się od regulacji czasu pracy zawartej w przepisach kodeksu pracy. Przeciętny tygodniowy czas ich pracy jest krótszy od powszechnie obowiązujących 40 godzin i wynosi 37 godzin i 55 minut. W pracy części z nich występują specyficzne okresy związane z koniecznością zapewnienia pacjentom całodobowej opieki. Mowa tu o dyżurze medycznym oraz o pozostawaniu w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Praca lekarzy odbywających dyżury medyczne może odbywać się przez sześć dni w tygodniu, bez konieczności oddawania dodatkowego dnia wolnego od pracy. Lekarze pełniący dyżury medyczne mogą też mieć zaplanowaną pracę do przeciętnie 48 godzin na tydzień, a nawet wyrazić zgodę na pracę powyżej tego wymiaru. Od 1 stycznia 2008 r. wynagrodzenia lekarzy pełniących dyżury medyczne wyraźnie też wzrosły w związku ze zmianą sposobu obliczania wynagrodzenia za czas takich dyżurów.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej o:

Pozostawaniu w gotowości

Dyżurze medycznym

Pensji i dodatkach za nadgodziny

Okresach odpoczynku

Wymiarze czasu pracy lekarzy

Skróconym czasie pracy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.