Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić zawieszenie działalności w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje kopię wpisu do ZUS.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega z działalności obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Obowiązek ubezpieczeń istnieje w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone. Działalność może być zawieszona, gdy osoba prowadząca działalność nie zatrudnia pracowników.
W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie ZUS sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek i osoby ubezpieczonej.
Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) zawieszenie wykonywania działalności powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie działalności.
Jeżeli działalność została zawieszona np. od 5 czerwca, to prowadzący działalność za czerwiec opłaci składki za okres od 1 do 4 czerwca. Minimalna podstawa wymiaru za ten okres wynosi 255,44 zł (1915,80 zł : 30 x 4).
Za czerwiec jest zobowiązany do opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczonej od pełnej podstawy wymiaru.