Nie ma już żadnych przeszkód we wdrażaniu dodatków motywacyjnych, czyli nowej formy wsparcia przysługującej osobom, które uzyskały zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy. Zastrzeżenia do dodatków motywacyjnych miała Komisja Europejska.
– Wątpliwości Komisji wiązały się z tym, żeby dodatki nie były typowym wsparciem socjalnym, tylko wsparciem towarzyszącym. Dlatego sugerowaliśmy beneficjentom, żeby na razie nie uwzględniali tego typu wsparcia w projektach – mówi Marcin Dygoń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Jednak, jak ustaliliśmy, Komitet Monitorujący PO KL podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów związanych z wdrażaniem Pakietu Antykryzysowego. Określił m.in. kryteria dotyczące dodatków motywacyjnych. Świadczenia te w 70 proc. będą skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie. Będą wypłacane osobom, które zostały objęte szkoleniami, doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym lub pośrednictwem pracy. Wartość dodatków motywacyjnych nie może przekroczyć 15 proc. wartości całego projektu. Ponadto dodatki nie będą mogły być wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
– Po przyjęciu tych kryteriów Komisja Europejska nie zgłasza już żadnych zastrzeżeń do wdrożenia dodatków motywacyjnych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL – poinformowała Anna Konik-Żurawska, rzecznik prasowy MRR. Kryteria te powinny być stosowane we wszystkich konkursach ogłoszonych po 29 czerwca br.