Jedną z głównych barier w podjęciu decyzji o założeniu własnej firmy jest świadomość konieczności opłacania co miesiąc – bez względu na dochód i powodzenie w biznesie – składek do ZUS.

Generalnie wysokość miesięcznego przelewu do ZUS to prawie 840 zł. Jednak osoba dopiero rozpoczynająca działalność gospodarczą może skorzystać z tzw. dwuletniej ulgi w opłacaniu składek do ZUS. Dzięki temu wpłaca w najtrudniejszym dla siebie okresie rozkręcania firmy niespełna 340 zł miesięcznie.

Dla większości bez ulgi

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i składek do Funduszu Pracy – od tego roku obowiązuje już przez cały rok taka sama jej wysokość, nie zmienia się cztery razy w roku – dla większości osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie, za cały 2009 rok, ta podstawa to 1915,80 zł.

W związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych osób (liczone od tej podstawy) za 2009 rok nie mogą być niższe od kwot:

● na ubezpieczenie emerytalne 373,96 zł (19,52 proc. podstawy wymiaru),

● na ubezpieczenia rentowe 114,95 zł (6 proc. podstawy wymiaru),

● na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 46,94 zł (2,45 proc. podstawy wymiaru),

● na Fundusz Pracy 46,94 zł (2,45 proc. podstawy wymiaru).

Osoby prowadzące działalność muszą też (po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej) opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Przy założeniu (tak jest najczęściej), że wynosi ona 1,67 proc. aktualnej podstawy wymiaru, składka wynosi 31,99 zł.

Ponadto osoby te muszą też opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływa ona do NFZ, ale wpłaca się ją do ZUS. Podstawę jej naliczania stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za IV kwartał 2008 r. Obecnie kwota ta wynosi 2491,57 zł. Składka na to ubezpieczenie nie może być niższa niż 9 proc. tej kwoty, wynosi więc 224,24 zł.

Łącznie wysokość składek dla osób prowadzących działalność (przy założeniu, że opłacają składkę wypadkową w wysokości 1,67 proc. i dobrowolnie składkę chorobową) wynosi obecnie 839,02 zł miesięcznie. Trzeba je opłacać bez względu na dochód osiągany z tytułu prowadzonej działalności.

Warto jednak zaznaczyć, że dzięki opłacaniu tych składek zyskuje się prawo do wielu świadczeń (m.in. emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, zasiłek chorobowy, opiekuńczy, pogrzebowy, odszkodowanie za wypadek) oraz do opieki lekarskiej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.