ZNP oczekuje do Ministra Edukacji Narodowej niezwłocznego przyjęcia przez rząd rozwiązań, które doprowadzą do podpisania porozumienia w sprawach funkcjonowania systemu oświaty oraz wynagrodzeń, czasu pracy i emerytur nauczycieli. Wszczęcie sporu zbiorowego rozpoczyna długotrwałą procedurę w trakcie której obie strony muszą zawrzeć porozumienie w kwestiach dotyczących stosunku pracy.

Składa się ona m.in. z etapu rokowań i mediacji

Jeżeli strony nie dojdą do kompromisu Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Sądzie Najwyższym po rozpoznaniu sporu wydaje orzeczenie, które wiąże obie strony. Może więc rozstrzygnąć na korzyść związków albo rządu, a wtedy trzeba je zrealizować.