Pięć województw nie zamierza w tym roku wypłacać dodatków relokacyjnych na podjęcie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz dodatków motywacyjnych, wyrównujących wynagrodzenie utracone wskutek zmiany pracy. Tak wynika z zestawienia najważniejszych działań antykryzysowych, które w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) mają realizować regiony, do których dotarła GP. W woj. świętokrzyskim powodem jest brak środków.

– Realizacja wielu projektów zgłoszonych w ubiegłorocznych konkursach przesunęła się na ten rok i pochłonęła mnóstwo tegorocznych środków. Zwracaliśmy się do ministerstwa o przyznanie dodatkowych pieniędzy, ale resort odmówił – mówi Waldemar Bujała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Inne województwa wskazują, że konkursy na wybór projektów wspierających przedsiębiorców i osoby zwalniane z powodu kryzysu ogłosiły przed 1 czerwca, kiedy wszedł w życie znowelizowany Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, przewidujący nowe typy wsparcia, m.in. unijne dodatki dla zwalnianych osób.

– Nie zmienia się zasad w trakcie gry – mówi Jarosław Wesołowski, wicedyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Dodaje, że inicjatywa jest teraz po stronie firm, które złożyły wnioski. Jeśli zechcą uwzględnić w projektach wypłatę dodatków, mogą to zrobić, jednak będzie się to dla nich wiązało z dodatkowymi kosztami w ramach przyznanego im dofinansowania.

Podobna sytuacja jest w województwie wielkopolskim.

– Konkursy ogłosiliśmy na starych zasadach. Istnieje możliwość uwzględnienia dodatków w umowach, które będziemy podpisywać z firmami, ale na razie żadna z nich nie wyraziła zainteresowania – mówi Barbara Kwapiszewska, wicedyrektor WUP w Poznaniu.

Konkurs na Poddziałanie 81.2 w tym roku odbył się już również na Opolszcyźnie i tutejszy WUP nie przewiduje w tym roku kolejnego.

– Przeprowadziliśmy badanie potencjału przedsiębiorstw w regionie i okazało się, że w tym momencie nie przewidują one zwolnień. Ponieważ w tym poddziałaniu projekty muszą dotyczyć zwalnianych, mogłyby się pojawić problemy z ich realizacją – mówi Milena Piechnik, wicedyrektor WUP w Opolu.

Natomiast województwo dolnośląskie jako jedyne w kraju zdecydowało się na realizację projektu szybkiego reagowania. Przewiduje on wybór systemowego realizatora projektu, który będzie mógł w trybie gotowości świadczyć pomoc firmom w regionie. Innych działań antykryzysowych Dolny Śląsk nie przewiduje.

Są już jednak pierwsze projekty, które przewidują wypłatę dodatku relokacyjnego. Takie wnioski wpłynęły na konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL ogłoszony na początku czerwca przez WUP w Rzeszowie. Do wczoraj wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie. Marcin Dygoń z WUP w Rzeszowie mówi, że są wśród nich projekty zawierające kompleksowe wsparcie dla zwolnionych bądź zagrożonych zwolnieniami grupowymi, tzn. wypłatę dodatków relokacyjnych oraz bezzwrotnej dotacji na założenie firmy. Konkurs jest realizowany w trybie szybkiej ścieżki, która umożliwia skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru wniosków do 30 dni. Ocena pierwszych wniosków już trwa. Realizacja pierwszych projektów przewidujących wypłatę dodatków może zacząć się w połowie sierpnia.