Obowiązek pracodawcy, o którym mowa powyżej, zapisany został w art. 28 ustawy o związkach zawodowych. W zakresie wynagrodzeń pracodawca jest zobowiązany do udostępniania zakładowej organizacji związkowej zasad wynagradzania, nie zaś danych na temat wynagrodzeń indywidualnych. Biorąc pod uwagę zasadę tak zwanej negatywnej wolności związkowej, wyrażoną w art. 7 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, w sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków i osób, niezrzeszonych, które złożyły wniosek o ochronę, a związek podjął się obrony jego praw i interesów wobec pracodawców. W sprawach zbiorowych natomiast reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. W związku z powyższym związek zawodowy ma prawo kształtowania razem z pracodawcą regulaminów wynagradzania i premiowania i wglądu w ogólne zasady wynagradzania. Jednocześnie tylko w ograniczonym zakresie, to znaczy wtedy, gdy posiada zgodę zainteresowanego pracownika, może żądać od pracodawcy informacji na temat wynagrodzeń indywidualnych. Wniosek taki wynika także z faktu, że wynagrodzenie indywidualne może stanowić dobro osobiste pracownika chronione przepisami kodeksu cywilnego. Wykładnię taką zaprezentował Sąd Najwyższy w uchwale z 16 lipca 1993 r. (I PZP 28/93), która zachowuje do dzisiaj swoją aktualność. Zgodnie z jej treścią zawarte w ustawie o związkach zawodowych uprawnienia kontrolne związków zawodowych w zakresie przestrzegania przez pracodawcę prawa pracy nie oznaczają uprawnienia do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości indywidualnego wynagrodzenia pracownika bez jego zgody. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Zdaniem SN informacja o zasadach wynagradzania jest wystarczająca do ochrony interesów indywidualnych w ustalonym w statucie związku zawodowego podmiotowym i terytorialnym zakresie jego działania. Inaczej mówiąc, informacja o wysokości wynagrodzenia konkretnego, indywidualnie określonego pracownika nie jest niezbędna do prowadzenia działalności związkowej ani w zakresie ochrony interesów grupowych, ani indywidualnych.