Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że prawo do emerytur pomostowych ma około 270 tys. osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy ZUS przyznał i wypłacił takie świadczenia 58 osobom. W ubiegłym miesiącu takie świadczenia przyznano 35 osobom. Według Kazimierza Sujki, dyrektora oddziału ZUS w Siedlcach, systematycznie wzrasta zainteresowanie ubezpieczonych tymi świadczeniami. Coraz więcej osób nie tylko interesuje się tym, czy ma do nich prawo, ale także kompletuje dokumenty niezbędne do ich przyznania. Nieco inaczej jest na Śląsku.

– W naszym regionie nadal jest niewielkie zainteresowanie emeryturami pomostowymi – mówi Maciej Wroński, rzecznik prasowy oddziału ZUS w Zabrzu.

Związkowcy nie są zaskoczeni taką sytuacją.

– Pracownicy, którym dopisuje zdrowie, nie są zainteresowani przejściem na taką emeryturę. Wysokość nowych świadczeń liczonych według zasady kapitałowej jest tak niska, że na takie świadczenia przechodzą wyłącznie osoby ze względu na stan zdrowia – mówi Marta Pióro z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Podobnie uważa Jan Guz, przewodniczący OPZZ. Zwraca on uwagę, że nieprawdziwe były obawy rządu o masowej ucieczce pracowników na emerytury pomostowe. Według niego, nawet w czasie kryzysu ludzie niechętnie decydują się na odejście z pracy. Związkowcy podkreślają, że wpływ na to ma mechanizm ustalania wysokości świadczeń.

– Wysokość przyznanych przez ZUS emerytur pomostowych waha się od 1 do 3 tys. zł. Takie świadczenie jest liczone indywidualnie i zależy od wysokości zgromadzonego kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym w ZUS i OFE – wyjaśnia Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS.

Pracownicy ZUS zwracają uwagę, że najczęstszym powodem odrzucania wniosków o emerytury pomostowe jest niekompletna dokumentacja. Przypominają, że pracodawcy mają obowiązek wydawania pracownikom zaświadczeń potwierdzających pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zaświadczenie to ma obejmować okres od 1 stycznia 2009 r. do czasu przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego pracownika mającego prawo do emerytury pomostowej.

Równocześnie ustawa o emeryturach pomostowych przyznaje osobom, które utraciły prawo do wcześniejszej emerytury ze względu na charakter pracy, możliwość ubiegania się o rekompensaty. Przyznanie ich przez ZUS spowoduje zwiększenie kapitału początkowego średnio o 30 proc. Jednak, jak nas poinformowała Agnieszka Orłowska z Biura Prasowego ZUS, osoba ubiegająca się o taką rekompensatę musi to zaznaczyć we wniosku o emeryturę.

– W przypadku gdy ubezpieczony spełniający warunki zarówno do emerytury, jak i do rekompensaty, nie wskaże we wniosku, że ubiega się także o przyznanie rekompensaty, to przed wydaniem decyzji będzie mógł poprawić złożony przez siebie wniosek. I to bez konieczności jego wycofania – mówi Agnieszka Orłowska.