Resort pracy przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia z 24 czerwca 2008 r. określającego wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 112, poz. 717 z późn. zm.). Zmiany umożliwią płatnikom zatrudniającym pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze prawidłowe zgłaszanie takich osób do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz rozliczania składek.

Wprowadzono poprawki do już obowiązujących druków i przygotowano nowy wzór formularza o symbolu ZUS ZSWA. Dodatkowo zmieniono kody ubezpieczenia, wprowadzając oznaczenia pracy w szczególnych warunkach (grupa III) i pracy o szczególnym charakterze (grupa IV). Nowelizacja umożliwi też płatnikom na korzystanie z wydruków z internetu.

Wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów - pdf (5.58 MB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ZUS - wersja pdf (212.36 kB)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek - wersja pdf (39.88 kB)