Nie jest również wykluczone skorzystanie przez nauczyciela z dotychczasowych zasad przechodzenia na emeryturę przysługującą na podstawie Karty Nauczyciela albo ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Osoby, które nie spełnią warunków otrzymania wcześniejszej emerytury albo świadczenia kompensacyjnego, będą mogły starać się o rekompensatę, która powiększy wysokość nowej emerytury.

W związku z pozbawieniem większości nauczycieli możliwości uzyskania emerytury pomostowej rozpoczęto prace nad ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Ustawa ta została podpisana przez prezydenta 10 czerwca 2009 r. (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). Wejdzie w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Kto będzie mogł uzyskać nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
• Jak ZUS ustali wymiar okresów składkowych i nieskładkowych?
• Jaka będzie wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego?
• Którzy nauczyciele zachowali prawo do emerytury pomostowej?
• Kto ma prawo do rekompensaty z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?