Firmy zatrudniające osoby pracujące w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze będą mieć obowiązek opłacania dodatkowych składek za każdego zatrudnionego na takim stanowisku na przyszłe emerytury pomostowe. Ich wysokość wyniesie 1,5 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracodawcy będą je wpłacać od 1 stycznia 2010 r. do Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) powadzonego przez ZUS. Będzie on państwowym funduszem celowym powołanym właśnie w celu finansowania emerytur pomostowych.

Możliwość korzystania przez pracowników z ustawy o emeryturach pomostowych spowodowała konieczność przygotowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie. Projekt ten zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 78, poz. 465). Nowelizacja rozporządzenia uzupełnia już obowiązujące przepisy dotyczące kolejności zaliczania nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz na FEP. Autorzy projektu proponują, aby należności na ten fundusz były przekazywane dopiero po składkach na ubezpieczenie społeczne. Natomiast w przypadku nadpłaty na przyszłe emerytury pomostowe (czyli w praktyce na FEP) składki te w pierwszej kolejności trafią do nowego funduszu. Dopiero później środki te zostaną przekazane na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na FP i FGŚP.

Projekt rozporządzenia uzupełnia także przepisy regulujące kwestie dotyczące wpłat objętych tytułem wykonawczym albo układem ratalnym lub odroczeniem terminu.