Przełożeni osób zatrudnionych po raz pierwszy w służbie cywilnej (SC) mogą już przygotowywać ich do tzw. pierwszej oceny pracowników. Umożliwia im to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz.U. nr 94, poz. 772), które weszło w życie 18 czerwca.

Osoby podejmujące pierwszy raz pracę w SC zatrudniane są na rok. W tym czasie są poddawane tzw. pierwszej ocenie. Taka ocena, wprowadzona w marcu przez nową ustawę o służbie cywilnej, ma zweryfikować ich kwalifikacje i zdecydować o dalszym zatrudnieniu.

Dlatego bezpośredni przełożony powinien jej dokonać nie wcześniej niż po upływie ośmiu miesięcy od zatrudnienia pracownika i nie później niż miesiąc przed jego upływem. W ciągu 21 dni od zwarcia umowy z nowozatrudnionym bezpośredni przełożony powinien jednak przeprowadzić z nim rozmowę o sposobie przeprowadzania oceny oraz wyznaczyć oceniającemu termin do złożenia sprawozdania z realizowanych przez niego zadań.