● Pod koniec czerwca związki zawodowe otrzymają założenia nowej ustawy emerytalnej. Czy znana jest ostateczna data wprowadzenia reformy?

– Wstępna data już jest. W czasie negocjacji, w których uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa MSWiA, szefowie służb oraz związki zawodowe wchodzące w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i PSP NSZZ Solidarność, ustaliśmy, że nowe zasady przechodzenia na niepełne emerytury obowiązkowo będą dotyczyć wyłącznie funkcjonariuszy, którzy wstąpią do służby po wejściu w życie nowej ustawy. Prawdopodobnie będzie to 1 stycznia 2011 r.

● Osoby obecnie pełniące służbę nie będą więc objęte nowymi rozwiązaniami?

– Funkcjonariuszom pełniącym służbę obecnie oraz tym, którzy wstąpią do formacji mundurowych do czasu wejścia ustawy w życie, pozostawimy prawo wyboru, czy chcą przechodzić na emerytury na obecnie obowiązujących zasadach czy wolą pracować dłużej.

● Ile będzie musiał służyć policjant w nowym systemie, aby przejść na emeryturę?

– Pierwsze uprawnienie będzie przysługiwało po okresie 20 lat, przy założeniu prawa do cząstkowej emerytury w wysokości 45 proc. podstawy wymiaru. Funkcjonariusz, który pozostanie w służbie powyżej 20 lat, za każdy dodatkowy rok otrzyma 3 proc. podstawy wymiaru, lecz nie więcej niż 85 proc.

● Czy rząd zakłada zmiany zasad obliczania podstawy emerytury?

– Tak. Obecnie obowiązujące zasady ustalania emerytury powodują, że wielu policjantów, osiągając dobrą pozycję i uposażenie odchodzi ze służby przedwcześnie, obawiając się przeniesienia na gorzej płatne stanowisko. Dlatego chcemy stworzyć mechanizm zachęcający takich funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Takim pomysłem jest naliczanie emerytury jako 1/12 z wynagrodzenia osiągniętego w ostatnim roku pracy. Nie ma jeszcze żadnych ostatecznych rozstrzygnięć. Rozmawiamy z przedstawicielami służb i ze związkami, aby przyjąć sprawiedliwe społecznie i jak najbardziej satysfakcjonujące dla środowiska mundurowych rozwiązania.

● Zapowiadał pan ograniczenie dodatkowych uprawnień do naliczania procentów do emerytury za służbę w szczególnych warunkach. Czy sprawa jest jeszcze aktualna?

– Uzgodniliśmy ze związkami, że odejdziemy od przyznawania dodatkowych procentów dla policjantów uczestniczących w zatrzymaniach przestępców, strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych czy funkcjonariuszy straży granicznej pełniących służbę na granicach państwa. Natomiast dodatki za udział w misjach wojennych są w pełni uzasadnione.