Nagroda jubileuszowa nie stanowi świadczenia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa pracy, lecz swoje źródło znajduje w przepisach wewnątrzzakładowych, takich jak: regulamin wynagradzania czy zakładowy lub ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Co do zasady, nagroda jubileuszowa ma na celu premiowanie pracowników o długoletnim stażu pracy.

W opisanej sytuacji pracownica nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu wychowawczego. Podkreślenia wymaga, iż w okresie urlopu wychowawczego jest ona nadal zatrudniona u danego pracodawcy, który udzielił jej tego urlopu. Artykuł 1865 k.p. stanowi jednak iż okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, iż wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić dopiero z dniem zakończenia tego urlopu. Warto wskazać, iż Sąd Najwyższy w uchwale z 19 sierpnia 1992 r. (I PZP 49/92) stwierdził, iż nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego następuje w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Mając powyższe na uwadze, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, iż okres urlopu wychowawczego jest wliczany do okresu zatrudnienia dopiero po jego zakończeniu.

Do okresu zatrudnienia, który uprawnia do otrzymania nagrody jubileuszowej, wliczane są (poza urlopem wychowawczym) także przerwy w zatrudnieniu spowodowane m.in. nauką w szkole ponadpodstawowej, odbywanej na podstawie skierowania pracodawcy; odbywaniem przez pracownika kary pozbawienia wolności bądź tymczasowym aresztowaniem – jeżeli pracownik został uniewinniony prawomocnym wyrokiem lub postępowanie karne umorzono z powodu braku podstaw oskarżenia, jak również sprzecznym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, gdy pracownikowi przyznano z tego powodu odszkodowanie lub wynagrodzenie.