Ministerstwo pracy chce, żeby osoby, które mają zamiar zostać pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi, odbyły staż adaptacyjny przed przystąpieniem do testu umiejętności. Ma on potwierdzić kwalifikacje zdobyte w UE. Tak zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

- Takie rozwiązanie jest niezgodne z przepisami - twierdzi Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej. Jej opinia została przekazana resortowi pracy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394), organ prowadzący postępowanie, np. dyrektor urzędu pracy, może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. Tymczasem zgodnie z projektem rozporządzenia podstawą do uznania kwalifikacji jest ocena z testu umiejętności i stażu adaptacyjnego.

- Projektowany przepis rozporządzenia jest niespójny z ustawą o uznawaniu kwalifikacji - mówi Katarzyna Hall.

Z kolei Michał Serzycki, generalny inspektor ochrony danych osobowych, uważa, że rozporządzenie powinno określać zamknięty katalog danych osobowych, które mogą zostać wpisane w protokole z testu umiejętności na doradcę zawodowego i pośrednika pracy. Tymczasem projekt nowelizacji wymienia tylko przykładowe dane, które mogą być wpisane do protokołu (imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwa i adres jednostki przeprowadzającej test, data przeprowadzenia testu, skład komisji). Oznacza to, że w protokole mogą być wpisane jeszcze inne dane osobowe.

- Jest to sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych - mówi Michał Serzycki.

Dodaje, że powiatowe czy wojewódzkie urzędy pracy mogą dysponować danymi, które nie są im niezbędne w związku z przeprowadzanym testem umiejętności.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie w przypadku, gdyby dana osoba nabyła umiejętności do wykonywania wspomnianych zawodów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwach należących do EFTA. Zgodnie z projektem, aby możliwe było odbycie wspomnianego stażu, konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie do ministra pracy. Staże przeprowadzają powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Do 15 grudnia każdego roku muszą poinformować szefa resortu pracy o tym, czy mogą je zorganizować.