Zobowiązania wymagalne (których termin płatności minął) ZOZ-ów w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku nieznacznie zmalały.

ZOZ-y utworzone przez jednostki centralne mają zadłużenia wymagalne w wysokości ponad 1,5 mld zł, w tym ponad 680 tys. zł z tytułu dostaw i usług. Natomiast zadłużenie ZOZ-ów, których podmiotem założycielskim są samorządy, wynosi ponad 2,9 mld zł, w tym ponad 1,7 mld zł z tytułu dostaw i usług.

Zgodnie z rządowym programem oddłużenia, państwo przejmie 2,7 mld zł zobowiązań publicznoprawnych ZOZ-ów. Po wejściu w życie ustawy o ZOZ-ach (ma to nastąpić w styczniu 2009 r.), przez dwa lata będzie obowiązywało zwolnienie z podatku CIT dla przekształconych placówek.

ZOZ-y otrzymają bezpłatną pomoc w diagnozowaniu ich problemów finansowych i tworzeniu programów restrukturyzacyjnych

ZOZ-y otrzymają także bezpłatną pomoc w diagnozowaniu ich problemów finansowych i tworzeniu programów restrukturyzacyjnych. Ponadto państwo ma udzielać preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych oraz umożliwiać występowanie o poręczenia do Krajowego Funduszu Poręczeń i funduszu poręczeń UE.

Warunkiem uzyskania poręczenia będzie pozytywna opinia Agencji Rozwoju Przemysłu oraz wynegocjowanie z wierzycielem umorzenia całości lub części odsetek z zaciągniętego długu. Poręczenie będzie opiewało na sumę dwukrotnie większą od tej, którą wierzyciel umorzy w wyniku ugody.